Tài Đức Vẹn Toàn

Giải Mã Não Bộ

I. MỤC TIÊU

   - Cung cấp kiến thức nền tảng về não bộ.

   - Phân tích tiềm năng bẩm sinh

   - Cung cấp các phương pháp phát triển đúng tiềm năng để thành công

   - Định hướng nghề nghiệp phù hợp

   - Thấu hiểu tính cách để đạt hiệu quả cao nhất trong giao tiếp, công việc, giáo dục con cái

II. NỘI DUNG ĐÀO TẠO

   - Cấu trúc não bộ và chức năng các vùng não

   - Các quy tắc não bộ chi phối việc hấp thu kiến thức

   - Quan điểm định hướng nghề nghiệp

   - Môi trường giáo dục thuần tự nhiên

   - Các loại hình thông minh

   - Định hướng phát triển bản sắc

   - Môi trường phù hợp với bạn

   - Xu hướng ra quyết định

   - Ảnh hưởng của các hình thái não bộ

III. ĐỐI TƯỢNG

   - Trẻ em 2- 6 tuổi

   - Học sinh, sinh viên

   - Tất cả học viên muốn khám phá tiềm năng bản thân để đầu tư đúng và thành công

IV. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

   - 3 giờ

V . GIẢNG VIÊN

   - Thạc Sĩ Lê Thành Tài

     + Chuyên viên đào tạo của Trung Tâm Đào Tạo Tâm Trí Lực.

   - Thạc sĩ Đinh Thị Kiều Nhung

     + Chuyên viên đào tạo của Trung Tâm Đào Tạo Tâm Trí Lực.

VI. QUYỀN LỢI :

   - Đo, phân tích, cung cấp bài báo cáo về tiềm năng thông qua dấu vân tay

   - Được hỗ trợ giải đáp từ chuyên viên đào tạo

   - Được tham gia học lại MIỄN PHÍ