Dành cho khóa học

Learn To Lead - Học Tập Để Dẫn Đầu
 • HCM: 11-12/08/2018 (N2)
 • HN: 20-21/01/2019 (N2)

N1: Nhóm tuổi từ lớp 3 đến lớp 6
N2: Nhóm tuổi từ lớp 7 đến lớp 12

1000 Keywords Around The World - 1000 Từ Khóa Đi Khắp Thế Gian
 • HCM: 11-12/07/2018 (N1)
  22-23/09/2018 (N2)

N1: Nhóm tuổi từ lớp 3 đến lớp 6
N2: Nhóm tuổi từ lớp 7 đến lớp 12

Unlimited Power - Khai Phá Khả Năng Tiềm Ẩn
 • Hà Nội: 18-19/07/2018
 • HCM: 13-14/10/2018 (N2)

N1: Nhóm tuổi từ lớp 3 đến lớp 6
N2: Nhóm tuổi từ lớp 7 đến lớp 12

Skills To Success - Những Kỹ Năng Thành Công
 • HCM: 18-19/08/2018 (N1)
  29-30/09/2018 (N2)
 • Hà Nội: 28-29/07/2018

N1: Nhóm tuổi từ lớp 3 đến lớp 6
N2: Nhóm tuổi từ lớp 7 đến lớp 12

Outliers Camp - Trại Huấn Luyện Những Người Xuất Chúng
 • HCM: 25-26-27/05/2018 (3 ngày 2 đêm) (N1)
  22-23-24/06/2018 (3 ngày 2 đêm) (N2)

N1: Nhóm tuổi từ lớp 3 đến lớp 6
N2: Nhóm tuổi từ lớp 7 đến lớp 12

KHÓA HỌC DÀNH CHO PHỤ HUYNH

MEMORY E+ - Siêu Trí Nhớ Ứng Dụng English+
 • HCM: 27-28/10/2018
 • Hà Nội: 21-22/07/2018
BeN.E.W - Con Người Mới - Cuộc Đời Mới
 • HCM:    15-16/09/2018
  08-09/12/2018
Become Inspirer - Trở Thành Người Truyền Cảm Hứng
 • HCM: 24-25-26/08/2018 (3 ngày 2 đêm)
  16-17-18/11/2018 ( 3 ngày 2 đêm)